energiafuggetlenites.hu

OTP Takarékos Otthonteremtési Hitel korszerűsítésre

 • A hitel célja: a Magyarország területén lévő lakóház/lakás korszerűsítése (felújításra, bővítésre nem vehető igénybe!).
 • A hitel összege: minimum 1 millió Ft. maximum 10 millió Ft, amely függ az ingatlanfedezet hitelbiztosítéki értékétől, a hitel/hitelbiztosítéki érték arányától, illetve ügyfél igazolt jövedelmétől.
 • A hitel futamideje: minimum 6 év, maximum 20 év.
 • A hitel devizaneme: a hitel forintban vehető igénybe.
 • Kezelési költség: nem kerül felszámításra.
 • Rendelkezésre tartási idő: maximum 2 év.
 • Alacsony törlesztésű változat igénylése esetén az első 45 hónapban a lakástakarékpénztári megtakarításra és a lakáshitel törlesztésre együttesen fordítandó havi terhe 10%-kal alacsonyabb, mintha csak OTP Otthonteremtési Hitel korszerűsítésre szerződést kötne.
 • A bank a konstrukcióra a Hűség szolgáltatás keretében igényelhető kamatkedvezményt nem nyújt.

A hitel igénylésének általános feltételei

 • A kamattámogatás iránti kérelem írásban 2014. december 31-ig nyújtható be.
 • A hitelt igényelheti, aki támogatott személynek minősül a 341/2011. (XII. 29) Kormányrendelet szerint,
 • Korszerűsítés esetén a kérelem benyújtásának időpontjában meg nem kezdett korszerűsítési munkálatok,
 • Az igénylők nem szerepelhetnek a Központi Hitelinformációs Rendszerben negatív tartalmú információval,
 • Általános feltétel a hiteligénylés időpontját megelőző 3 hónap időtartam alatti rendszeres jövedelem meglétének igazolása, melynek el kell érnie a mindenkori minimálbér összegét,
 • Az adós, vagy az adós bejelentett lakóhelyén élő közeli hozzátartozó nevére szóló vezetékes telefon, vagy az adós nevére szóló előfizetéses mobil telefon megléte,
 • Korszerűsítés esetén a bank által elfogadott, általános forgalmi adó összegét tartalmazó költsége a 15 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
 • Az igénylő – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – 15 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van,
 • Az igénylő kérelem benyújtásának időpontjában szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy 15 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy köztartozásmentes adózó.
 • A támogatott személynek a korszerűsített ingatlanban legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie a hitelcél megvalósulását követően,
 • A támogatott személy vállalja, hogy az otthonteremtési kamattámogatással érintett lakás, lakóingatlan vagy lakóépület legalább a hitel folyósítását követő első öt év terjedően lakóhelyéül szolgál.
 • A hitel törlesztése az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámláról történhet,
 • A hitelcélt igazolni kell,
 • Az adós a hitelcéllal érintett ingatlannak tulajdonosa,
 • A hitel összegétől és futamidejétől függő OTP Lakástakarék szerződés(ek) megkötése,
 • Fedezetként elfogadható ingatlanok köre:
  – belterületi építési telek,
  – családi házas ingatlan,
  – hétvégi ház, üdülő, üdülő telek,
  – társasházban, vagy szövetkezeti házban lévő lakás,
  – társas üdülőnél külön tulajdonban álló üdülő.

A hitel biztosítéka

 • A hitel biztosítékául a fedezetül felajánlott ingatlanra alapított, OTP Jelzálogbank Zrt. javára bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése szolgál. A hitel összege nem haladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározott százalékát. Per-, teher- és igénymentes, tulajdoni viszonyait illetően rendezett, olyan ingatlan fogadható el fedezetként, ahol a jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének jogi akadálya nincs,
 • Hitelbiztosítéki értékmegállapítás: a fedezetül felajánlott ingatlan hitelbiztosítéki értékének megállapítását az OTP Jelzálogbank Zrt. végzi. Az értékelési szakvélemény belső használatra készül, az ügyfél részére kérésre egy kivonat kerül kiadásra,
 • A hitel-jelzálogfedezet aránya: területileg differenciált, a nyújtható hitel összege a hitelbiztosítéki érték 90%-át is elérheti (a nyújtható hitel összegének megállapításakor a Hitelező figyelembe veszi „A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról” szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásait is). Ha az igényelt hitel összege a meghatározott százalékot meghaladja, a hitel felvételéhez további ingatlan is elfogadható fedezetként.,
 • Az OTP Lakástakarék szerződést az OTP Jelzálogbank Zrt.-re kell engedményezni.

Folyósítás

 • Folyósítás módja: részfolyósítás esetén az igénylő által megjelölt számlára történő átutalással vagy készpénzben.
 • Amennyiben a kölcsön folyósítása 2015. június 30-ig a támogatott személynek felróható okból nem kezdődik meg, úgy a támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultságát elveszti.
 • A hitel folyósításának általános feltételei:
  • A kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalása,
  • Az ingatlan-nyilvántartásban az OTP Jelzálogbank Zrt. javára szóló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyként történő feltüntetése,
  • Az ingatlanra a hitel futamidejére a biztosító által ajánlott összegről szóló – minimum a hitelösszeget és 1 éves járulékait elérő összegű – teljes körű vagyonbiztosítást kell kötni az OTP Jelzálogbankra történő engedményezés mellett,
  • Az OTP Banknál vezetett lakossági bankszámláról a hitel törlesztésére adott megbízás,
  • A közjegyző okiratba megjelölt egyéb folyósítási feltételek teljesítése.
  • A hitel összegétől és futamidejétől függően HITEL Plusz 4 (megtakarítási időszak hossza 45 hónap) OTP Lakástakarék szerződés kötendő,
  • Az OTP Lakástakarék betét engedményezésének OTP Lakástakarék Zrt. által történő visszaigazolása,
  • Az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett lakossági bankszámláról OTP Lakástakarék betét fizetésére adott megbízás.

Törlesztés

 • A törlesztőrészlet megfizetése kizárólag az Adósoknak az OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakossági bankszámlájáról történhet, azonban amennyiben a Hitelező által folyósított lakossági hitel törlesztési számlájaként az OTP Bank Nyrt-nél vezetett Lakossági Alap számlacsomag kerül megjelölésre, annak számlavezetési díja 0,-Ft. A Hitelező által folyósított lakossági hitel törlesztés beszedése az Alap számlacsomagról díjmentes, ahogy a számlára érkező forint, valamint az OTP Bank Nyrt-n belüli deviza átutalások jóváírása is. A Lakossági Alap Számlacsomaggal kapcsolatos díjakra, és feltételekre a Lakossági Bankszámlákról és a Folyószámlahitelről szóló mindenkori hatályos Üzletszabályzat, valamint a Lakossági Bankszámlák és a Folyószámlahitel díjairól szóló mindenkori hatályos Hirdetmény vonatkozik. Lakossági Alap Számlacsomagra már meglévő bankszámla esetén is át lehet szerződni.
 • Törlesztés módja: havi egyenletes törlesztési feltételekkel:
  • Az OTP Lakástakarék szerződés fennállása (45 hónap) alatt a hiteldíj az OTP Jelzálogbank Zrt.-nek, az OTP Lakástakarék havi betétbefizetése az OTP Lakástakarék Zrt..-nél vezetett megtakarítási számlára kerül megfizetésre,
  • Az OTP Lakástakarék kiutalási időszaka alatt (3 hónap) +1 hónapig csak hiteldíj és tőke fizetés történik az OTP Jelzálogbank Zrt. részére,
  • Az OTP Lakástakarék szerződés kiutalásának időpontjában a megtakarítás összege (betét, állami támogatás, illetve a jóváírt kamat) a fennálló hiteltartozást csökkenti, majd ezt követően a hitelt egyenletes meghatározott részletekben kell visszafizetni a futamidő végéig,
  • Az OTP Lakástakarék Zrt. felé a megtakarítási idő alatt megfizetett összeg nem fedezeti a kölcsön teljes összegét. Az ajánlat függ attól, hogy a fogyasztó elfogadja-e a választott megtakarítási formát.
 • A törlesztési kötelezettség a folyósítást követő hónap 1-én 0. óra 00. percétől kezdődik és minden következő hónap 1-én 0. óra 00. percétől esedékes.(amennyiben nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon).

Kamat

 • A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a futamidő első 5 évében kamattámogatást biztosít,
 • A kamattámogatás és az Adós (-társak) által fizetendő kamat együttes összege nem haladhatja meg a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti állampapírhozamnak, (ennek hiányában referenciahozamnak) 130 százalékának 3 százalékponttal növelt mértékét.
 • A 6. évtől az Adós (-társak) által fizetendő kamat összege nem haladhatja meg a 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti állampapírhozamnak, (ennek hiányában referenciahozamnak) 130 százalékának 3 százalékponttal növelt mértékét.
 • A kamat mértékét a Hitelező a mindenkor hatályos hirdetményében teszi közzé,
 • A kamatfelár mértéke a hitel futamideje alatt állandó.
Kérdéseire szívesen válaszolunk:

Török Csaba
Műszaki Vezető
20/23 43 664
torok.csaba@napelem-solarkft.hu